CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 中國石油化工股份有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 23-Apr-2021

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2021
From Until Service
years
1 Bao, Guoming 鮑國明 F 71 2012-05-11 2015-05-27 3.04
2 Cai, Hongbin 蔡洪濱 M 55 2018-05-15 2.94
3 Cai, Xiyou 蔡希有 M 60 2009-05-22 2014-10-24 5.42
4 Cao, Xianghong 曹湘洪 M 76 2000-02-22 2006-05-24 6.25
5 Cao, Yaofeng 曹耀峰 M 68 2003-04-22 2006-05-24 3.09
2009-05-22 2015-05-27 6.01
6 Chen, Qingtai 陳清泰 M 84 2000-02-22 2006-05-24 6.25
7 Chen, Tonghai 陳同海 M 73 2000-02-22 2007-06-22 7.33
8 Chen, Xiaojin 陳小津 M 77 2009-05-22 2015-05-27 6.01
9 Dai, Houliang (1963) 戴厚良 M 58 2006-05-24 2020-01-19 13.66
10 Fan, Gang (1953) 樊綱 M 68 2015-05-27 2020-08-28 5.26
11 Fan, Yifei 笵一飛 M 58 2003-04-22 2009-05-22 6.08
12 Fu, Chengyu 傅成玉 M 70 2011-05-13 2015-05-27 4.04
13 Gao, Jian (1949) 高堅 M 72 2004-05-18 2006-05-24 2.02
14 Ho, Charles Tsu Kwok 何柱國 M 72 2000-06-09 2006-05-24 5.95
15 Huang, Min (1943) 黃敏 F 78 2000-02-22 2003-04-22 3.16
16 Jiang, Simon Xiaoming 蔣小明 M 68 2012-05-11 2018-05-15 6.01
17 Jiao, Fangzheng 焦方正 M 58 2015-05-27 2018-06-07 3.03
18 Li, Chunguang (1955) 李春光 M 66 2009-05-22 2016-08-26 7.26
19 Li, Deshui 李德水 M 77 2006-05-24 2012-05-11 5.97
20 Li, Yizhong 李毅中 M 76 2000-02-22 2003-04-22 3.16
21 Li, Yong (1963) 李勇 M 58 2018-05-11 2020-09-22 2.37
22 Li, Yunpeng (1958) 李雲鵬 M 63 2017-06-28 2020-03-24 2.74
23 Ling, Yiqun 凌逸群 M 59 2018-05-15 2.94
24 Liu, Genyuan 劉根元 M 76 2003-06-20 2006-05-24 2.93
25 Liu, Guoguang 劉國光 M 97 2000-02-22 2003-04-22 3.16
26 Liu, Hongbin (1962) 劉宏斌 M 59 2020-05-19 0.93
27 Liu, Kegu 劉克崮 M 74 2003-06-20 2004-05-18 0.91
28 Liu, Yun (1956) 劉運 M 65 2009-05-22 2015-05-27 6.01
29 Liu, Zhongli (1934) 劉仲藜 M 87 2006-05-24 2010-05-18 3.98
30 Liu, Zhongyun 劉中雲 M 59 2018-05-15 2019-12-09 1.57
31 Ma, Wei Hua 馬蔚華 M 73 2010-05-18 2015-05-27 5.02
32 Ma, Yongsheng (1961) 馬永生 M 60 2016-02-25 5.16
33 Mou, Shuling 牟書令 M 77 2000-02-22 2006-05-24 6.25
34 Ng, Johnny Kar Ling 吳嘉寜 M 61 2018-05-15 2.94
35 Shi, Wanpeng 石萬鵬 M 84 2003-04-22 2009-05-22 6.08
36 Su, Shulin 蘇樹林 M 59 2007-08-10 2011-04-19 3.69
37 Tang, Min (1953) 湯敏 M 68 2015-05-27 5.91
38 Wang, Jiming 王基銘 M 79 2000-02-22 2006-05-24 6.25
39 Wang, Tianpu 王天普 M 59 2005-03-25 2015-04-27 10.09
40 Wang, Yi (1956) 王益 M 65 2001-08-24 2003-04-22 1.66
41 Wang, Yupu 王玉普 M 65 2015-05-27 2017-09-22 2.32
42 Wang, Zhigang (1957) 王志剛 M 64 2006-05-24 2018-01-29 11.69
43 Wu, Xiaogen 吳曉根 M 55 2010-05-18 2012-05-11 1.98
44 Xie, Zhongyu 謝鐘毓 M 78 2009-05-22 2012-05-11 2.97
45 Yan, Andrew Yan 閻焱 M 64 2012-05-11 2018-05-15 6.01
46 Yao, Zhongmin 姚中民 M 69 2006-05-24 2009-05-22 3.00
47 Ye, Qing (1933) 葉青 M 88 2009-05-22 2010-05-18 0.99
48 Yu, Baocai 喻寶才 M 57 2018-10-23 2.50
49 Zhang, En Zhao 張恩照 M 75 2001-08-24 2003-04-22 1.66
50 Zhang, Haichao 張海潮 M 64 2015-05-27 2018-01-29 2.68
51 Zhang, Jianhua (China Petroleum) 章建華 M 57 2006-05-24 2016-07-13 10.14
52 Zhang, Jiaren 張家仁 M 76 2000-02-22 2006-05-24 6.25
53 Zhang, Shaofeng (1971) 張少峰 M 50 2020-09-28 0.57
54 Zhang, Yaocang 張耀倉 M 68 2009-05-22 2015-05-27 6.01
55 Zhang, Youcai 張佑才 M 80 2003-04-22 2006-05-24 3.09
56 Zhang, Yuzhuo 張玉卓 M 59 2020-03-25 1.08
57 Zhou, Yuan (1947) 周原 M 74 2006-05-24 2009-05-22 3.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top